Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť


 

Obec Malý Slivník leží v severovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny, v údolí západného prítoku Sekčova, v nadmorskej výške okolo 365 m.

V súčasnosti je obec súčasťou okresu Prešov, má 771 obyvateľov a skladá sa z dvoch častí – Malý Slivník a osada Furmanec, ktorú obývajú rómski občania a tvoria väčšinu (550) obyvateľov obce.
Veľkou udalosťou pre obec bol 8. august 1998, kedy si obec pripomenula 750. výročie 1. písomnej zmienky a obnovenie obecného erbu a obecnej vlajky.

Najvýznamnejšou a najstaršou budovou obce je rímskokatolícky kostol v štýle neskorého baroka, ktorý tu jestvoval už pred 14. storočím a ktorý bol znovu postavený po požiari v roku 1730 na zvyškoch starého gotického objektu. Kostol je zasvätený narodeniu Panny Márie a jeho dominantou je hlavný oltár, ktorý bol zreštaurovaný v roku 1998. 

 V okolí obce je prekrásna príroda, nadmorskú výšku tu výrazne dokazuje rast bukových a dubových lesov a vo vyšších polohách rastú smreky, jedle a borovice. Lesy oplývajú bohatstvom lesných plodov a množstvom húb. Zo stavu živočíšnej ríše je to najviac zajac, líška, kuna, veverička, srny, diviaky, ale aj veľa rôznych druhov vtáctva. Je vhodným a obľúbeným miestom na výlety do prírody, ale aj bohatým poľovníckym revírom.
Cesta vedúca cez rómsku osadu, cez obce Geraltov a Závadka, privedie na turistický chodník. Ním sa dá putovať po hrebeňoch čergovského pohoria a pozorovať krásy a rozmanitosť okolitého kraja a samotnej fauny a flóry.

Infraštruktúra obce
V obci je zrekonštruovaný  rozvod NN siete, regulácia potoka, plynofikácia obce. V súčasnosti budujeme vodovod obce, ktorý je vybudovaný zhruba na 75%.
Obec má spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.  V októbri 2008 bol schválený Územný plán obce a je pripravená projektová dokumentácia pre výstavbu čističky a kanalizácie a následnej rekonštrukcie  miestnej infraštruktúry, zároveň bol vypracovaný projekt výstavby Komunitného centra a obecných sociálnych služieb.

V roku 2003 bolo založené rómskymi občanmi Občianske združenie – KHAMORO ŠVICINEL – SLNKO SVIETI, ktorého základnou činnosťou, uvedenou v stanovách združenia, je rozvoj kultúry, predškolskej výchovy, vzdelanostnej úrovne žiakov Špeciálnej základnej školy v Malom Slivníku, spolupráca s cirkvou a obecným úradom.

V blízkej budúcnosti sa plánuje výstavba Komunitného centra a obecných sociálnych služieb v rómskej osade Furmanec, ktoré bude slúžiť na činnosť tohto občianskeho združenia a pomoc občanom v sociálnej núdzi. (v súčasnosti je vydané stavebné povolenie na predmetnú stavbu)

Integrácia žiakov do majoritnej populácie
1. Príprava žiakov do základnej školy. (materská škola alebo prípravný ročník na zaškolenie žiakov do základnej školy)
2. Rozvoj tradičných cig. – rómskych remesiel, košikárstvo, kováčska dielňa, drevorezba, bylinky, paličkovanie, tkáčstvo.
3. Rozvoj a rozvíjanie trad. Rómskej kultúry – folklórny súbor.
4. Spolupráca s cirkvou – zlepšenie morálky.
5. Rómske centrum pre integráciu do spoločnosti, pod vedením Krajského školského úradu.
6. Stravné dávky v spolupráci so školou.
7. Starostlivosť o starých a nemocných.
8. Centrum verejného poriadku.
9. Vzdelávacie kurzy.