Kontakt:

Napíšte nám:

Projekt Materská škola v obci Malý Slivník

Názov projektu: Materská škola v obci Malý Slivník

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Malý Slivník

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve

Výška NFP: 946 877,35 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2019

 

Opis projektu:

Obec dlhodobo rieši problém absencie zariadenia pre predškolskú prípravu detí s dôrazom na deti z MRK. Vybudovaním novej a plne funkčnej materskej školy obec podporí predškolskú prípravu detí, zabezpečí sa systematickosť predškolskej prípravy, detí nadobudnú sociálne a hygienické návyky a budú lepšie pripravené na výučbový proces na základnej škole. V obci nie sú tak vytvorené podmienky pre účasť detí z MRK v predprimárnom stupni vzdelávania. Snahou obce je preto vytvoriť podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK v predprimárnom stupni vzdelávania prostredníctvom výstavby novej materskej školy, ktorá zabezpečí jej dostupnosť pre deti zo znevýhodneného prostredia v kapacite 154 detí.

 

Cieľom projektu je výstavbou novej materskej školy vytvoriť podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK v predprimárnom stupni vzdelávania. Projekt vychádza z globálneho cieľa zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov. V špecifickom cieli ide o prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Cieľom investícií a aktivít na zabezpečenie úspešnosti je dosiahnutie integrálnej súčasti politík v oblasti rozvoja ľudského kapitálu, infraštruktúry, zamestnanosti, a to najmä v prípade detí z nízkopríjmových rodín, z etnických menšín, ako sú Rómovia, kde sú obmedzené centralizované, štátom financované vzdelávacie programy.

 

Po ukončení projektu bude v obci vybudovaná nová materská škola určená pre 154 rómskych detí v predškolskom veku. Projekt aktívne podporí účasť detí z marginalizovanej rómskej komunity na predprimárnom vzdelávaní vo veku 2 až 6 rokov, zavedie programy orientované na zlepšenie spolupráce s rodičmi rómskych detí, zapojí asistentov učiteľa v materskej škole, bude podporovať používanie rómskeho jazyka v predprimárnom vzdelávaní a bude využívať didaktické pomôcky nevyhnutné pre špecifickú cieľovú skupinu detí pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Projekt svojimi aktivitami naplní zvolené merateľné ukazovatele:

 

1. Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ - v rámci daného ukazovateľa bude kapacita MŠ zvýšená zo súčasného počtu 0 detí na 154 detí,

2. Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – v rámci projektu bude zabezpečená výstavba novej materskej školy v obci Malý Slivník (pôjde o 1 predškolské zariadenie),

3. Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl – všetky deti, ktoré budú navštevovať MŠ po jej zrealizovaní budú rómske. Počet rómskych detí navštevujúcich MŠ bude 154.

 

www.esf.gov.sk www.minv.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.