Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Úroveň vytriedenia KO 2018

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec: Malý Slivník
Rok: 2018
 
V zmysle prilohy č .2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:
ÚVKO = (( m zložka1 + m zložka 2 + m zložka n) / m KO)* 100%
ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10)
m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10)
 
m zložka Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť v kg
1 200101 papier a lepenka 1,21
2 200102 sklo 2,27
3 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky VKM 0,032
10 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 0,27
11 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135 2,223
13 200139 plasty 2,16
14 200140 kovy 0,026
Spolu m zložka1 až m zložka n 8,191
 
m KO Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť v kg
1 200101 papier a lepenka 1,21
2 200102 sklo 2,27
3 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) 0,032
10 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 0,27
11 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135 2,223
12 200138 drevo
13 200139 plasty 2,16
14 200140 kovy 0,026
16 200301 zmesový komunálny odpad 51,325
18 200307 objemný odpad 51,85
 
SPOLU m KO 111,366
ÚVKO 2018 = 48,916 / 185,826* 100%
ÚVKO 2018 = 7,36 %
 
 

 

Zoznam aktualít

Výkup papiera - 18.05.2019, 15 ...
Výkup papiera - 18.05.2019, 15:00
Úroveň vytriedenia KO 2018
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
Informácia
Informácia k registrácii chovu s jednou ošípanou n ...
Vybudovanie kamerového systému ...
Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník
Verejná vyhláška
Materská škola v obci
Vitajte na oficiálnych interne ...
Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obc ...
Upozornenie
Obec Malý Slivník, Obecný úrad Malý Slivník 48, 08 ...